HARMANIN YLEISET EHDOT

VERKKOKAUPPAA JA TUOTTEIDEN TOIMITUSTA KOSKEVAT HARMAN CONSUMER FINLAND OY:N YLEISET EHDOT

Harman Finland OY (toimii myös kauppanimellä Harman Consumer Finland), rekisteröity osoite osoitteessa Hermiankatu 1A, 33720 Tampere, Y-tunnus 1482492-4

1. SOVELLETTAVUUS

1.1 Näissä yleisissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä: 
• Sisaryritykset: tahot, jotka suorasti tai epäsuorasti hallinnoivat jotakin toista tahoa, ovat niiden hallinnassa tai jotka ovat yhteisesti jonkin tahon hallinnassa. Sisaryritysten kohdalla hallinnalla tarkoitetaan sitä, että tietyllä taholla on suorasti tai epäsuorasti valta ohjata toisen tahon toimintaa tai aiheuttaa muutoksia tietyn tahon käytäntöihin tai johtamiseen joko omistamiensa osakkeiden, äänioikeuden, sopimuksen tai muun seikan nojalla.

• Ehdot: nämä Harmanin yleiset ehdot koskien verkkokauppaa ja tuotteiden toimitusta. 

• Harman: Harman Consumer Finland OY ja/tai sen Sisaryritykset, jotka toimivat nimellä Harman. Puhelinnumero +35 80972522301 (Harmanin asiakaspalvelu), palveluajat maanantaista perjantaihin klo 9.00–18.00 (lukuun ottamatta lakisääteisiä arkipyhiä) ja puhelusta veloitetaan ilmoitettu perushinta. Sähköpostiosoite on customer.support@harman.com;
• Asiakas: mikä tahansa luonnollinen henkilö, joka on osallisena jossakin oikeustoimessa tai kohdassa 1.2. kuvatussa toimessa tai johon oikeustoimi tai kohdassa 1.2. kuvattu toimi kohdistuu tai jolta kohdassa 1.2. mainittu vaatimus on lähtöisin; 
• Tuotteet: kaikki tuotteet, joita Harman myy asiakkailleen Verkkosivustollaan; 
• Verkkosivusto: 
http://fi.akg.com tai www.akg.com/shop 
http://fi.harmankardon.com tai www.harmankardon.com/shop 
http://fi.infinitysystems.com tai www.infinitysystems.com/shop 
http://fi.jbl.com tai www.jbl.com/shop 

1.2 Ehtoja sovelletaan kaikkiin tarjouksiin, tilausvahvistuksiin, tuotteiden ja laskujen toimituksiin Harmanilta Asiakkaalle, kaikkiin Asiakkaan Harmanille tekemiin tilauksiin, kaikkiin Harmanin ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin sekä kaikkiin Asiakkaan tekemiin pyyntöihin, jotka koskevat Tuotteiden toimitusta ja/tai Tuotteisiin tai muihin tuotteisiin liittyviä tietoja sisältäen rajoituksetta erikoistarjoukset, kampanjat ja alennukset, riippumatta siitä, päättääkö Asiakas lopulta tilata Tuotteen. 

1.3 Nämä Ehdot, Käyttöehdot ja Tietosuojakäytäntö ovat saatavilla Verkkosivustolla. Asiakkaan täytyy hyväksyä nämä Ehdot ennen tilauksen lähettämistä valitsemalla asianmukainen valintaruutu ja painamalla lähetyspainiketta. Asiakas voi tallentaa ja tulostaa Ehdot ja tilauksen tiedot Verkkosivuston toimintojen avulla, jos hän haluaa pitää ne pysyvästi saatavilla. Harman vahvistaa tilauksen vastaanoton sähköpostilla. 

1.4 Asiakkaan noudattamat yleiset ehdot tai muut ehdot eivät päde. Asiakas voi luottaa vaihtoehtoisiin ja/tai lisäehtoihin ainoastaan jos ja vain siinä laajuudessa kuin Harman hyväksyy ne kirjallisesti. Tällaiset vaihtoehtoiset tai lisäehdot eivät vaikuta Ehtojen sovellettavuuteen, ja niitä sovelletaan yksinomaan siihen sopimukseen, johon liittyen ne on nimenomaisesti hyväksytty kirjallisesti. 

1.5 Harman pidättää oikeuden muuttaa ja/tai täydentää näitä Ehtoja. Mahdollisia muutoksia ja lisäyksiä ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka Harman on jo vahvistanut tilausvahvistuksellaan näiden Ehtojen kohdan 3 mukaisesti.

2. YHTEYDENPITO 

2.1 Kaikki Harmanin ja Asiakkaan välinen yhteydenpito voidaan suorittaa sähköisesti, jollei Ehdoissa ja/tai sopimuksessa ja/tai laissa muuta nimenomaisesti mainita. 

3. TILAUSPROSESSI

3.1   Tuotteiden valinta. Asiakas valitsee Tuotteet, jotka hän haluaa tilata, napsauttamalla Osta nyt -painiketta. Tällöin valitut tuotteet lisätään ostoskoriin. Asiakas voi muokata tilaustaan milloin tahansa ennen tilauksen lähettämistä (ennen Maksu-vaihetta) ja vaihtaa kappalemääriä, poistaa tilauksesta tuotteita tai keskeyttää koko tilausprosessin. Asiakas voi jatkaa seuraavaan vaiheeseen napsauttamalla Tilaa nyt -painiketta.

3.2   Asiakkaan tunnistaminen. Asiakkaan tulee antaa pyydetyt henkilötiedot tilauksen Omat tiedot -vaiheessa. Tieto sukupuolesta tarvitaan vain, jos Asiakas haluaa käyttää maksamiseen tiettyä maksutapaa, jonka tarjoaja edellyttää sen ilmoittamista (katso lisätietoja näiden Ehtojen kohdasta 7). Tilaukselle on mahdollista antaa toimitusosoite, joka ei ole sama kuin laskutusosoite. Muussa tapauksessa toimitusosoitteena käytetään Omat tiedot -sivulla annettua laskutusosoitetta.

Asiakasta pyydetään tarkistamaan kaikki tiedot ja lukemaan Ehdot sisältäen rajoituksetta yksityisyyden suojaa koskevan menettelyn sekä näiden Ehtojen kohdan 5 mukaista Asiakkaan peruutusoikeutta koskevat ohjeet. Asiakas voi jatkaa tilausta vain hyväksyttyään Ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevan menettelyn (valitsemalla asianmukaiset valintaruudut).

3.3   Maksutavan valinta. Asiakas valitsee haluamansa maksutavan. Lisätietoja on näiden Ehtojen kohdassa 7.

3.4 Tilauksen tekeminen. Asiakas tekee tilauksen napsauttamalla tilauksenlähetyspainiketta. Harman vahvistaa tilauksen vastaanoton sähköpostilla. Osapuolten välinen sopimus muodostuu näiden Ehtojen kohdan 4.1 mukaisesti, kun Harman vahvistaa tilauksen sähköpostilla.

4. SOPIMUSTEN MUODOSTUMINEN

4.1 Mikä tahansa Harmanin Verkkosivulla antama Tuotteiden saatavuutta koskeva lausunto katsotaan kutsuksi tehdä tilaus eikä Harmania sitovaksi tarjoukseksi. Sopimus muodostuu, kun Harman vahvistaa Asiakkaan tilauksen. Vahvistus voidaan tehdä sähköisesti (esimerkiksi Verkkosivuston kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muuta vastaavaa teknologiaa käyttäen) tai kirjallisesti, jos näin on sovittu. Selvyyden vuoksi todetaan, että vahvistaessaan Asiakkaan tilauksen vastaanoton Harman ei hyväksy Asiakkaan tilausta.

4.2 Harman pidättää oikeuden kieltäytyä koska tahansa ottamasta vastaan Asiakkaiden tekemiä tilauksia. Mikäli Harman käyttää oikeuttaan kieltäytyä ottamasta vastaan Asiakkaan tekemää tilausta, Harman ilmoittaa siitä Asiakkaalle mahdollisimman pian. 

4.3 Harman toimittaa muodostuneen sopimuksen sisällön Asiakkaalle sähköpostilla tilauksen vahvistuksen yhteydessä sekä painetussa muodossa Tuotteiden toimituksen yhteydessä.


4.4 Verkkosivustolla esitettävät tai sähköpostilla tai muilla keinoin toimitettavat tiedot, kuvat, viestit, mainokset, hinnat sekä muut vastaavat tarjouksia sekä Tuotteiden tärkeimpiä ominaisuuksia koskevat tiedot pyritään antamaan mahdollisimman tarkasti. Harman ei kuitenkaan takaa, että kaikki tarjoukset ja Tuotteet vastaavat esitettyjä tietoja kaikilta osin, paitsi jos esitetyt tiedot on ilmoitettu sopimustiedoiksi.

5. SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN 

5.1 Asiakas voi peruuttaa sopimuksen seuraavien peruutusoikeutta koskevien ohjeiden mukaisesti:

PERUUTUSOIKEUS 

ASIAKKAALLA ON OIKEUS PERUUTTAA TÄMÄ SOPIMUS KOLMENKYMMENEN (30) PÄIVÄN KULUESSA ILMOITTAMATTA PERUUTUKSEN SYYTÄ. ASIAKKAAN TÄYTYY KÄSITELLÄ TUOTETTA/TUOTTEITA PAKKAUKSINEEN HUOLELLISESTI JA HÄN SAA AVATA PAKKAUKSIA TAI KÄYTTÄÄ TUOTTEITA VAIN SIINÄ MÄÄRIN KUIN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, JOTTA HÄN VOI PÄÄTTÄÄ, HALUAAKO HÄN PITÄÄ TUOTTEEN/TUOTTEET. PERUUTUSOIKEUS PÄÄTTYY 30 PÄIVÄN KULUTTUA PÄIVÄSTÄ, JONA ASIAKAS TAI HÄNEN NIMITTÄMÄNSÄ KOLMAS OSAPUOLI (MUU KUIN KULJETUSPALVELU) ON OTTANUT TOIMITUKSEN VIIMEISEN TAVARAN VASTAAN.  

KÄYTTÄÄKSEEN PERUUTUSOIKEUTTAAN ASIAKKAAN ON TOIMITETTAVA SEURAAVALLE TAHOLLE 

HARMAN CONSUMER FINLAND OY  

SERVICE CLIENT 

SÄHKÖPOSTIOSOITE: CUSTOMER.SUPPORT@HARMAN.COM

PUHELINNUMERO: +35 80972522301

 

YKSISELITTEINEN ILMOITUS TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUUTTAMISESTA (ESIMERKIKSI KIRJEELLÄ, FAKSILLA TAI SÄHKÖPOSTILLA). ILMOITUS VOIDAAN TEHDÄ LIITTEENÄ OLEVALLA PERUUTUSLOMAKKEELLA, MUTTA SEN KÄYTTÖ EI OLE PAKOLLISTA.

PERUUTUSLOMAKE ON SAATAVILLA MYÖS SÄHKÖPOSTIVAHVISTUKSESSA SEKÄ VERKKOSIVUSTOMME TUKIOSIOSSA.

AJALLISESTI RIITTÄÄ, ETTÄ ILMOITUS SOPIMUKSEN PERUUTUKSESTA LÄHETETÄÄN ENNEN PERUUTUSOIKEUDEN PÄÄTTYMISTÄ.

PERUUTUKSEN SEURAUKSET

JOS ASIAKAS PERUUTTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN, ME HYVITÄMME ASIAKKAALLE KAIKKI HÄNELTÄ SAAMAMME MAKSUT, MUKAAN LUKIEN TOIMITUSKULUT (LUKUUN OTTAMATTA SALLITUSSA LAAJUUDESSA LISÄMAKSUA, JOKA VELOITETAAN ASIAKKAAN VALITESSA MUUN KUIN EDULLISIMMAN TARJOAMAMME TOIMITUSVAIHTOEHDON), ILMAN AIHEETONTA VIIVETTÄ MUTTA KUITENKIN VIIMEISTÄÄN 14 PÄIVÄN KULUTTUA SIITÄ, KUN OLEMME SAANEET ASIAKKAAN ILMOITUKSEN TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUUTUKSESTA. HYVITYS TEHDÄÄN KÄYTTÄEN SAMAA MAKSUTAPAA, JOTA ASIAKAS KÄYTTI TILAUKSEN YHTEYDESSÄ, JOLLEI ASIAKAS OLE NIMENOMAISESTI MUUTA HYVÄKSYNYT. ASIAKKAALLE EI AIHEUDU KUSTANNUKSIA HYVITYKSESTÄ. MAKSUJEN HYVITTÄMINEN VOIDAAN PIDÄTTÄÄ SIIHEN ASTI, ETTÄ SAAMME ASIAKKAAN PALAUTTAMAT TUOTTEET TAI ASIAKAS ESITTÄÄ TODISTUKSEN TUOTTEIDEN PALAUTTAMISESTA (NÄISTÄ AIKAISEMPI).

PALAUTETTAVILLE TUOTTEILLE JÄRJESTETÄÄN NOUTO KYSEISENÄ AIKANA, JA ASIAKKAALLE LÄHETETÄÄN TARVITTAVAT NOUTOA KOSKEVAT TIEDOT SÄHKÖPOSTILLA KOHTUULLISEN AJAN KULUESSA SIITÄ, KUN ASIAKAS ON ILMOITTANUT HALUAVANSA PERUUTTAA SOPIMUKSEN.

TIEDOT TUOTTEIDEN PALAUTUSKUSTANNUKSISTA ON ESITETTY KOHDASSA 6.2. LISÄKSI ASIAKAS ON KORVAUSVASTUUSSA TUOTTEIDEN ARVON ALENEMISESTA, JOKA AIHEUTUU TUOTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ MUULLA TAVOIN KUIN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ TUOTTEIDEN LUONTEEN, OMINAISUUKSIEN JA TOIMIVUUDEN SELVITTÄMISEKSI.

PALAUTUSOIKEUTTA KOSKEVAT OHJEET PÄÄTTYVÄT.

6. HINNAT 

6.1 Tuotetta tilaushetkellä koskeva hinta on verollinen euromääräinen hinta ilman toimituskuluja. Asiakkaalta ei veloiteta toimituskuluja. Harmanille kohdan 5 mukaisesti palautettavia tuotteita koskevat toimituskulut on esitetty kohdissa 5.1 ja 5.2. Jokaisessa laskussa eritellään arvonlisäveron prosenttiosuus ja määrä, mahdolliset lakisääteiset kierrätysmaksut sekä toimitus- tai kuljetuskustannukset. 

6.2 Peruuttaessaan sopimuksen kohdan 5.1 mukaisesti Asiakkaan täytyy maksaa Tuotteiden palautuskustannukset, jos palautettavat Tuotteet vastaavat tilattuja Tuotteita ja jos yksittäisten palautettavien tuotteiden kappalehinta on alle neljäkymmentä (40) euroa. Muissa tapauksissa Harman maksaa Tuotteiden palautuskustannukset.


7. MAKSU 

7.1 Jollei muuta nimenomaisesti mainita kirjallisesti, maksu täytyy suorittaa Verkkosivustolla ilmoitetulla maksutavalla rajoittamatta kohtaa 7.4. 

7.2 Tiettyjen maksutapojen käyttö edellyttää, että asiakas täyttää niiden vaatimukset (liittyen esimerkiksi asiakkaan luottokelpoisuuteen, henkilöllisyyden todennukseen ja valtuutukseen). Tällaisista ehdoista ilmoitetaan Verkkosivustolla. 

7.3 Jos asiakas suorittaa maksun käyttäen kolmannen osapuolen myöntämää luottokorttia tai sähköistä maksutapaa, suoritukseen sovelletaan kortinmyöntäjän tai pankin sopimusehtoja. Harman ei ole osallisena Asiakkaan ja kortinmyöntäjän tai pankin välisessä suhteessa. Kolmannen osapuolen maksupalvelun tarjoaja välittää Asiakkaan maksun Asiakkaan luottokortinmyöntäjän tai pankin kautta.  Harman ei käsittele Asiakkaiden maksuja vaan ainoastaan kolmannen osapuolen tarjoajien toimittamia maksutietoja.

7.4 Jos Asiakas laiminlyö maksuvelvollisuuttaan, Asiakkaan täytyy maksaa erääntynyt summa sekä lakisääteinen viivästyskorko lisättynä puolellatoista (1,5) prosenttiyksiköllä laskettuna maksun eräpäivää seuraavasta päivästä lukien. Harman pidättää oikeuden vaatia ylimääräisiä vahingonkorvauksia maksun laiminlyönnistä.

8. TOIMITUS, TOIMITUSPÄIVÄ, KULJETUS JA RISKI 

8.1 Harman toimittaa tilatut Tuotteet Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Asiakkaan täytyy jokaisen tilauksen yhteydessä ilmoittaa, käytetäänkö toimitusosoitteena laskutusosoitetta. Asiakas voi myös antaa muun toimitusosoitteen. 

8.2 Toimitukset ovat mahdollisia vain Suomessa sijaitseviin osoitteisiin mutta ei postilokeroihin. Tilatut Tuotteet toimittaa Harmanin palkkaama kuljetusyhtiö. 

8.3 Tilaukset toimitetaan mahdollisimman pian tilauksen vahvistamisen ja Asiakkaan valitseman maksutavan käsittelyn jälkeen. Jollei muuta ilmoiteta, Harman pyrkii toimittamaan tilatut Tuotteet Asiakkaalle pääsääntöisesti kymmenen (10) arkipäivän kuluessa ja enintään kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa. Toimituksia tehdään arkipäivisin klo 9.00–17.00. 

8.4 Pääsääntöisesti Asiakkaiden ei ole mahdollista tilata Tuotteita, jotka ovat väliaikaisesti lopussa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, Harman ilmoittaa Asiakkaalle, milloin kyseistä tuotetta tulee jälleen saataville. 

8.5 Jos Asiakas ei ole paikalla ensimmäisenä arkipäivänä, jona tilatun Tuotteen toimitusta yritetään, kuljetusyhtiö yrittää Tuotteen toimitusta uudelleen seuraavana arkipäivänä. Tilattu Tuote yritetään toimittaa Asiakkaalle yhteensä kolme (3) kertaa. Jos Asiakas ei pysty vastaanottamaan Tuotetta, Asiakas saa postitse toimitettavalla kortilla puhelinnumeron, johon soittamalla Asiakas voi sopia uuden toimitusajan. 

8.6 Ilmoitetut toimituspäivät ja -ajat ovat vain arvioita, eikä niitä katsota ehdottomiksi määräajoiksi. Jos Asiakas ei täytä jotakin velvollisuuttaan Harmania kohtaan, kuten maksuerissä tapahtuvaa tai muuta ennakkomaksua, Harmanilla on oikeus keskeyttää Tuotteiden toimitus. Jos toimitus viivästyy johtuen siitä, että Asiakas ei ole antanut selviä ohjeita liittyen toimituksen suorittamiseen tai muuhun seikkaan, toimittanut muuta toimitukseen tarvittavaa tietoa ja/tai toiminut muulla toimituksen edellyttämällä tavalla, tai että Harmanista riippumattomat olosuhteet estävät toimituksen ajoissa, toimitusaikaa lykätään siinä määrin kuin toimitus on viivästynyt tai estynyt. 

Jos Harmanin on mahdotonta tai vaikeaa täyttää toimitukseen tai toimitusaikaan liittyvät velvollisuutensa johtuen odottamattomista olosuhteista, joihin Harman ei voi vaikuttaa, kuten liikekannallepanosta, sodasta, terroriteosta, kapinasta, lakosta, toiminnan keskeytymisestä, kuljetuspalvelun puutteesta, vaikeuksista raaka-aineiden hankinnassa tai muusta ylivoimaisesta esteestä, toimitusaikaa lykätään siinä määrin kuin toimitus on viivästynyt tai estynyt. Jos tilanne jatkuu pidempään kuin kolme (3) viikkoa, Asiakkaalla ja Harmanilla on oikeus purkaa sopimus. Tällöin Harman sitoutuu hyvittämään Asiakkaan tekemän maksun mahdollisimman pian. Jos Tuotteen toimitus viivästyy tai jos sopimusta ei voida täyttää kokonaan tai osittain, Harman ilmoittaa Asiakkaalle viipymättä tultuaan tietoiseksi viiveestä tai häiriöstä.

8.7 Ennenaikaiset osittaistoimitukset ovat sallittuja koska tahansa. Asiakas on velvollinen ottamaan vastaan tällaisia toimituksia Harmanilta. Ehtoja sovelletaan myös osittaistoimituksiin. 

8.8 Asiakas kantaa Tuotteeseen liittyvän taloudellisen vastuun ja riskin toimitushetkestä lähtien. 

9. OMISTUSOIKEUDEN PIDÄTYS 

9.1 KAIKKI HARMANIN TOIMITTAMAT TUOTTEET OVAT HARMANIN OMAISUUTTA, KUNNES SOPIMUKSEN MUKAINEN MAKSU ON KOKONAISUUDESSAAN SUORITETTU, MUKAAN LUKIEN MAHDOLLINEN KORKO JA MAKSUN PERIMISESTÄ AIHEUTUNEET KULUT. 

9.2 Jos kolmas osapuoli väittää, että sillä on oikeuksia Harmanin toimittamiin Tuotteisiin, joiden osalta Harman on pidättänyt omistusoikeuden, tai haluaa perustaa oikeuden Tuotteisiin tai takavarikoida Tuotteet, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta viipymättä Harmanille.

9.3 Jos Harman peruuttaa sopimuksen ja ottaa Tuotteet takaisin, Harmanilla on aina oikeus, mutta ei velvollisuutta, myydä Tuotteet yhdelle tai useammalle kolmannelle osapuolelle rajoittamatta Harmanin oikeutta täyteen korvaukseen vahingoista, joita Harmanille aiheutuu Asiakkaan sopimuksen laiminlyönnistä.


10. SOPIMUKSEN VASTAAVUUS JA TAKUU 

10.1 Harman takaa, että Tuotteet vastaavat sopimusta, tarjouksen teknisiä tietoja, kohtuullisia hyväkuntoisuuden ja/tai käyttökelpoisuuden vaatimuksia sekä sopimuksen muodostumishetkellä voimassa olleita lakeja ja/tai viranomaisten määräyksiä. Tuotteita koskevia muita teknisiä tietoja on saatavilla Verkkosivusto(i)lla.


10.2 Harmanilta ostettuihin Tuotteisiin voidaan liittää valmistajan takuu, kun Asiakas ei osta Tuotteita ammatillisiin tai liiketoiminnallisiin tarpeisiin. Tätä koskevaa tietoa on Asiakkaan saatavilla kyseisen Tuotteen pakkauksessa tai Verkkosivusto(i)lla. Valmistajan takuu ei rajoita Asiakkaan lakisääteisiä mahdollisuuksia oikeuksiin tai vaatimuksiin Harmania kohtaan. Harman sitoutuu täysin noudattamaan laillisia velvoitteita, jotka sillä on myyjänä liittyen Asiakkaalle myytävien Tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen.

10.3 Mikäli Tuotteet eivät täytä vaatimuksia, Harman sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan kyseisen Tuotteen kohtuullisessa ajassa näiden Ehtojen sekä sovellettavien lakien mukaisesti.

10.4 Lakisääteinen takuuaika on kaksi (2) vuotta lukien Tuotteen toimituspäivästä. Lasku toimii takuutodistuksena. 

10.5 Mikäli Tuotteessa ilmenee vika, joka on aiheutunut Tuotteen epäpätevästä tai virheellisestä käytöstä, altistamisesta ulkoisille tekijöille Asiakkaan toimesta, purkamisesta tai Asiakkaan tarkoituksellisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta, Asiakas ei voi esittää Harmania kohtaan vaatimuksia takuuseen vedoten. 

10.6 Jos Asiakas esittää vaatimuksen vedoten (lakisääteiseen) takuuseen, hänen tulee auttaa Harmania tarvittavassa laajuudessa esimerkiksi tutkimaan olosuhteita, joissa Tuotetta on käytetty, sekä Tuotteen asennustapaa. 

11. IMMATERIAALIOIKEUDET 

11.1 Kaikkien Harmanin myymiin ja toimittamiin Tuotteisiin liittyvien immateriaalioikeuksien omistaja on Harman tai sen toimittajat tai alihankkijat, mukaan lukien Harmanin yhteistyökumppanit tai siihen sidossuhteessa olevat tahot, ja tällaiset oikeudet muodostuvat yksinomaan Harmanille tai sen toimittajille tai alihankkijoille. Niihin sisältyvät tekijänoikeudet, patenttioikeudet, tavaramerkkioikeudet, mallioikeudet, tietotaito, oikeus toiminimeen, luettelo-oikeudet ja yksinomaiset lisensointioikeudet.


12. VASTUU 

12.1 Harmanin vastuu Asiakasta kohtaan arvioidaan kohtien 12.2 ja 12.3 perusteella:

12.2 Harmanin korvausvastuu huolimattomuudesta aiheutuvista vahingoista rajoittuu tyypillisiin ja kohtuullisesti ennakoitaviin vahinkoihin, jotka johtuvat olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomuksesta. Olennainen velvoite on sopimuksen tarkoituksen toteutumisen edellytys, jonka täyttymiseen Asiakas luottaa tai saattaa luottaa.

12.3 Yllä oleva vastuun rajoitus ei koske Harmanin korvausvastuuta henkeä tai fyysistä koskemattomuutta uhkaavista rikkomuksista, tahallisista väärinkäytöksistä ja törkeästä tuottamuksellisuudesta.


13. MUUT ASIAT 

13.1 Jos jokin näistä Ehdoista on pätemätön tai katsotaan mitättömäksi tai ei-sitovaksi, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.

13.2 Mitään näihin Ehtoihin perustuvia Asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia ei voi siirtää, jollei näissä Ehdoissa ole muuta ilmoitettu tai jollei Asiakas ole nimenomaisesti sopinut siitä kirjallisesti Harmanin kanssa. 

13.3 Näiden Ehtojen luvut ja otsikot on laadittu ainoastaan lukemisen avuksi, eivätkä ne voi vaikuttaa Ehtojen sisältöön tai merkitykseen.

13.4 Jollei päinvastainen tulkinta ole kohtuullisesti katsottuna ilmeinen, näissä Ehdoissa viittaukset sukupuoleen sisältävät kaikki sukupuolet, viittaukset yksikköön sisältävät myös monikon ja päinvastoin ja Ehdoissa määritellyn sanan kaikilla taivutusmuodoilla on määritelmää vastaava merkitys.


14. VALITUKSET 

14.1 Jos Asiakas ei ole tyytyväinen tapaan, jolla Harman täyttää tai on täyttänyt sopimuksen, Asiakas voi toimittaa yksityiskohtaisen ja selkeästi kuvatun valituksensa Harmanille kohtuullisessa ajassa. 

14.2 Jos Asiakas haluaa esittää kysymyksen ja/tai valituksen liittyen Harmanin toimittamiin Tuotteisiin, hän voi ottaa yhteyttä Harmanin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu on tavoitettavissa puhelimitse numerossa +35 80972522301 tai sähköpostitse osoitteessa customer.support@harman.com (maanantaista perjantaihin klo 9.00–18.00). 

14.3 Harman vastaa saamiinsa valituksiin kymmenen (10) arkipäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos valitukseen vastaaminen vaatii pidemmän ajan, Harman lähettää kyseisen ajan kuluessa asiakkaalle vahvistuksen siitä, että se on vastaanottanut valituksen. Tämä vahvistus sisältää myös arvion siitä, milloin Asiakas voi saada varsinaisen vastauksen valitukseensa. 


15. SOVELLETTAVAT LAIT JA TUOMIOISTUIN 

15.1 Harmanin ja Asiakkaan välisiin velvoitteisiin, Verkkosivustoon, näihin Ehtoihin sekä niihin liittyviin kaikkiin sopimuksellisiin ja sopimuksen ulkopuolisiin velvoitteisiin sovelletaan Suomen lakia. YK:n kansainvälinen kauppalaki (CISG) (Wien, 11.4.1980) suljetaan nimenomaisesti pois. 

____________________________________________

 

Peruutuslomakkeen malli

(Täytä ja lähetä tämä lomake vain, jos haluat peruuttaa tämän sopimuksen näiden Ehtojen kohdan 5 mukaisesti) 

— Vastaanottaja: 

HARMAN CONSUMER FINLAND OY

KÖYSIKUJA 1, 01640 VANTAA

SERVICE CLIENT 

SÄHKÖPOSTIOSOITE: CUSTOMER.SUPPORT@HARMAN.COM

PUHELINNUMERO: +35 80972522301

 

— Tällä ilmoituksella haluan/haluamme (*) peruuttaa solmimani/solmimamme (*) myyntisopimuksen, joka koskee seuraavia Tuotteita: 

— Tilauspäivä (*)/vastaanottopäivä (*): 

— Asiakkaan nimi: 

— Asiakkaan osoite: 

— Asiakkaan allekirjoitus (vain, jos ilmoitus tehdään paperisella lomakkeella): 

— Päivämäärä:

(*) Poista sopimaton vaihtoehto.